تغییر حداقل واحدهای سرمایه گذاری هرسرمایه گذار به ١ واحد سرمایه گذاری

قابل توجه سرمایه گذاران محترم

به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع مورخ ٢٣/٠٤/١٣٩٤ صندوق سرمایه گذاری عقیق جهت سهولت در سرمایه گذاری حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار از ٥ واحد سرمایه گذاری به ١ واحد سرمایه گذاری تغییر یافت.