اخذ مجوز سرمایه گذاری در بازاردوم فرابورس

طبق مصوبات مجمع مورخ ٠٦/٠٦/١٣٩٢ صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق،این صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام شرکتهای مورد تایید سازمان بورس در بازار دوم فرابورس سرمایه گذاری نماید.