امید نامه و اساسنامه صندوق عقیق

سرمایه گذاران محترم می توانند جهت مشاهده امیدنامه و اساسنامه صندوق عقیق به آدرس های زیر مراجعه نمایند.

اساسنامه:
http://www.aghighfund.com/statute.do?method=statute

امید نامه:
 http://www.aghighfund.com/statute.do?method=prospectus