ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری عقیق به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری عقیق به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری عقیق

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری عقیق به همراه توضیحات