ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری عقیق به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری عقیق

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری عقیق به همراه توضیحات