ارکان صندوق

مدیر صندوق سرمایه گذاری

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری عقیق به همراه توضیحات

متولی صندوق سرمایه‌گذاری عقیق به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری عقیق