جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 204,501 88.08 238,667 91.08 244,623 89.58 240,915 89.97
اوراق مشارکت 14,351 6.18 8,273 3.16 16,212 5.94 17,102 6.39
سپرده بانکی 5,472 2.36 6,086 2.32 3,399 1.24 1,347 0.5
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 7,557 3.25 9,029 3.45 8,839 3.24 8,416 3.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 107,825 46.44 102,594 39.15 106,593 39.03 104,342 38.97