جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 453,758 88.89 1,665,933 93.13 1,666,296 92.32 1,622,832 95.06
اوراق مشارکت 20,024 3.92 39,911 2.23 40,425 2.24 40,547 2.38
سپرده بانکی 26,401 5.17 54,904 3.07 75,295 4.17 22,435 1.31
وجه نقد 43 0.01 22 0 6 0 6 0
واحد صندوق 160 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,105 1.98 28,076 1.57 22,843 1.27 21,402 1.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 194,968 38.19 632,668 35.37 647,637 35.88 620,026 36.32