بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 203,239 88 208,356 94.73 219,158 93.8 237,507 94.49
اوراق مشارکت 14,457 6.26 345 0.16 1,013 0.43 1,646 0.65
سپرده بانکی 5,429 2.35 3,016 1.37 4,011 1.72 3,419 1.36
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 7,489 3.24 8,242 3.75 9,457 4.05 8,777 3.49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 107,904 46.72 95,099 43.23 94,632 40.5 102,027 40.59