جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 207,922 88.25 291,035 91.25 336,068 91.85 373,442 91.7
اوراق مشارکت 14,365 6.1 14,747 4.62 14,997 4.1 15,328 3.76
سپرده بانکی 5,521 2.34 6,626 2.08 9,658 2.64 13,313 3.27
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 7,540 3.2 6,529 2.05 5,167 1.41 5,142 1.26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 108,428 46.02 122,869 38.52 139,425 38.11 153,048 37.58