بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 202,988 87.84 188,740 96.27 201,371 96.9 204,109 95.73
اوراق مشارکت 14,869 6.43 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,492 2.38 3,383 1.73 2,485 1.2 3,809 1.79
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 7,375 3.19 3,932 2.01 3,959 1.9 5,289 2.48
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 108,322 46.87 94,526 48.21 97,808 47.06 95,720 44.9