بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 204,263 87.44 136,423 94.77 142,416 95.56 152,975 94.93
اوراق مشارکت 15,779 6.75 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,611 2.4 2,909 2.02 2,326 1.56 3,128 1.94
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 7,473 3.2 4,621 3.21 4,290 2.88 5,035 3.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 109,272 46.77 78,258 54.36 81,162 54.46 84,242 52.28