جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 206,248 88.17 261,399 90.46 284,318 91.04 313,262 90.4
اوراق مشارکت 14,355 6.14 15,076 5.22 13,095 4.19 13,239 3.82
سپرده بانکی 5,473 2.34 4,792 1.66 7,788 2.49 14,770 4.26
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 7,563 3.23 7,710 2.67 7,085 2.27 5,256 1.52
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 108,023 46.18 112,313 38.87 121,050 38.76 134,003 38.67