جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 231,390 87.96 790,780 85.97 1,231,594 84.54 1,302,451 86.03
اوراق مشارکت 15,465 5.88 43,076 4.68 60,753 4.17 61,756 4.08
سپرده بانکی 8,573 3.26 82,274 8.94 157,860 10.84 145,562 9.61
وجه نقد 4 0 1 0 3 0 0 0
واحد صندوق 224 0.09 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 7,396 2.81 3,664 0.4 6,539 0.45 4,154 0.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 112,912 42.92 262,935 28.59 445,967 30.61 481,369 31.8