بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 203,122 87.64 163,970 95.17 178,302 95.48 179,580 96.05
اوراق مشارکت 15,246 6.58 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,559 2.4 3,712 2.15 4,334 2.32 5,219 2.79
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 7,440 3.21 4,601 2.67 4,109 2.2 2,163 1.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 108,611 46.86 87,870 51 91,772 49.14 91,073 48.71