تمدید مدت پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری بانک دی

در پی استقبال کم نظیر سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری بانک دی مهلت پذیره نویسی واحدهای صندوق تا پنجشنبه ٠٥/٠٣/١٣٩٠ تمدید گردید.

مرکز پاسخگویی: ٨٨٦٤٠٦٤٠