جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 462,462 89.05 1,645,339 93.64 1,591,685 94.71 1,574,018 93.67
اوراق مشارکت 20,183 3.89 40,209 2.29 40,745 2.42 40,928 2.44
سپرده بانکی 26,276 5.06 43,858 2.5 25,173 1.5 11,060 0.66
وجه نقد 43 0.01 22 0 6 0 6 0
واحد صندوق 157 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,212 1.97 27,611 1.57 22,991 1.37 54,341 3.23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 198,163 38.16 634,051 36.09 612,491 36.44 620,810 36.95